SW ESB ROTJ POTF TRI TAKARA Foreign

palitoy
R2

toptoys

toptoys

white

gray

gray

small head

hollow cheek

canadian

crew

crew

turtle
             
palitoy

orenge

brown/tsukda

canadian
Leia Hoth

palitoy

canadian

tsukda

tsukda

tsukda

tsukda

tsukda
Yak