Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong
Small Stamp Small Stamp Small Stamp Large Stamp
Fresh Face Pale Face/
Gloss Legs
Fresh Face/
Dark Legs
Pale Face
       
 Hong Kong  No Coo  No Coo  
 Stamp on Both legs    
 Fresh Face Fresh Face   Pink Face