Hong Kong Taiwan Taiwan Taiwan
Beige Body/
Painted Hands
Tan Body/
Molded Hands
Gray Body/
Molded Hands
Cream Body/
Molded Hands
       
       
 No Coo Hong Kong     
 Meccano  Lili Ledy